سورس کد اعداد کامل بین 1 تا 1000 به زبان C/CPP

سورس کد اعداد کامل بین  1 تا 1000 به زبان C/CPP

شرح برنامه :


این برنامه کلیه اعداد کامل از 1 تا 1000 را نمایش می دهد. توضیح آنکه عدد کامل عددی است که برابر با مجموع مقسوم علیه هایش باشد. در برنامه با دو حلقه متداخل و سه متغیر اعداد اول محاسبه و نمایش داده می شود حلقه بیزونی با متغیر i از 1 تا 1000 شمارش و با هر شمارش ابتدا متغیر s را مقدار دهی 0 می کند سپس حلقه دوم از 2 تا نصف i شمارش می کند و مجموع مقسوم علیه ها را در متغیر s بدست می آورد سپس مقدار s با i مقایسه می شود و در صورت مساوی بودن عدد کامل مشخص و در خروجی نمایش داده می شود


متغیرها :

i و a : به ترتیب شمارنده حلقه بیرونی و داخلی

s :  مجموع مقسوم علیه ها


سورس کد C :


سورس کد ++C :

برای دیدن آموزش های بیشتر در تلگرام ما را دتبال کنید

 

کانال تلگرام