سورس کد اعداد کامل بین 1 تا 1000 به زبان C/CPP

سورس کد اعداد کامل بین  1 تا 1000 به زبان C/CPP

شرح برنامه :


این برنامه کلیه اعداد کامل از 1 تا 1000 را نمایش می دهد. توضیح آنکه عدد کامل عددی است که برابر با مجموع مقسوم علیه هایش باشد. در برنامه با دو حلقه متداخل و سه متغیر اعداد اول محاسبه و نمایش داده می شود حلقه بیزونی با متغیر i از 1 تا 1000 شمارش و با هر شمارش ابتدا متغیر s را مقدار دهی 0 می کند سپس حلقه دوم از 2 تا نصف i شمارش می کند و مجموع مقسوم علیه ها را در متغیر s بدست می آورد سپس مقدار s با i مقایسه می شود و در صورت مساوی بودن عدد کامل مشخص و در خروجی نمایش داده می شود


متغیرها :

i و a : به ترتیب شمارنده حلقه بیرونی و داخلی

s :  مجموع مقسوم علیه ها


سورس کد C :


سورس کد ++C :

برای دیدن آموزش های بیشتر در تلگرام ما را دتبال کنید

 

کانال تلگرام

برنامه اعداد اول بین 1 تا 1000 به زبان برنامه نویسی C/CPP

برنامه اعداد اول بین 1 تا 1000 به زبان برنامه نویسی C/CPP

شرح برنامه :


این برنامه تمام اعداد اول بین 1 تا 1000 به زبان برنامه نویسی C/CPP را نمایش می دهد. شایان ذکر است که اعداد اول اعدادی هستند که از یک یزرگتر بوده و به جز خودشان و عدد یک مقسوم علیه دیگری ندارند و در برنامه با دوحلقه متداخل و تقسیم شمارنده حلقه دوم (a) به شماره حلقه اول (i) تا i/2  انجام و بررسی می گردد و سپس خروجی نمایش داده می شود


متغییرها :

i :  شمارنده حلقه اول است و از 2 تا 1000 را شمارش میکند

a :  شمارنده حلقه داخلی است و از 2 تا i/2 را شمارش می کند


سورس کد با زبان C :


سورس کد با زبان ++C :